ხელშეკრულება

მომსახურების ხელშეკრულება

 

1 ხელშეკრულების მხარეები

 

ხელშეკრულე იდება საფოსტო გადამზიდ კომპანია გიო ჯგუფსა და მომხმარებელს შორის რომელიც შესაძლებელია იყოს ფიზიკური ან იურიდიული პირი და სარგებლობს შპს გიო ჯგუფის ს/ნ 400298922 სერვისით

მომხმარებლის რეგისტრაცია უფასოა და ნებაყოფლობითი. რეგისტრაცია ხორციელდება ვებ- გვერდზე www.giogroup.ge. მომსახურების პირობები საჯაროა. საფოსტო გადამზიდი კომპანიით – გიო ჯგუფის მომსახურებით სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი

დაეთანხმა აღნიშნული ხელშეკრულების პირობებს.

2 ტრანსპორტირების ღირებულება, ამანათის წონა და გადახდა

2.1 ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება ამანათების რეალური წონიდან. გადასახდელი წონის ფასი შეადგენს $3 აშშ დოლარს 1კგ–ზე, გადახდის დღისთვის არსებული კომერციული ბანკის დოლარის შესყიდვის კურსით ლარებში.

2.2 წონის დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით.

2.3 მხარეთა შორის ანგარიშსწორება ხორციელდება ტვირთების ჩამოტანიდან არაუგვიანეს 20 დღეში. ვადის გადაცილების შემდეგ ტვირთს ყოველდღიურად დაერიცხება შენახვის საკომისიო, გადამზიდი კომპანიის – გიო ჯგუფის, მომსახურების საინვიოსო ღირებულების მიხედვით, კილოგრამზე 20 თეთრის ოდენობით.

2.4 მომხმარებლის ანგარიშზე დავალიანების არსებობის შემთხვევაში, ცალკეული ამანათის მიღება არ ხდება დავალიანების სრულად დაფარვამდე.

3 მომხმარებელი ვალდებულია

  3.1 გადამზიდის მოთხოვნით დროულად მიაწოდოს მას შესაბამისი ცნობები ტვირთის შესახებ, აგრეთვე მისცეს მითითებები, რომლებიც აუცილებელია გადაზიდვის

დოკუმენტების გასაფორმებლად, მიაწოდოს აუცილებელი ცნობები საბაჟო და სხვა მოქმედებათა შესასრულებლად. გარდა ამისა, შემკვეთმა გადამზიდს უნდა გადასცეს აუცილებელი დოკუმენტები აღნიშნული ცნობების უტყუარობის დასადასტურებლად.

3.2 საფრთხეშემცველი ტვირთის არსებობისას შემკვეთმა უნდა გააფრთხილოს გადამზიდი საფრთხის ზუსტი სახეობის შესახებ და აუცილებლობის შემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე

3.3 ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობის შესახებ არ იცოდა გადამზიდმა, შეიძლება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაუკისრებლად.

 

3.4 შემკვეთი ვალდებულია ამანათის მიღებამდე გადაამოწმოს ამანათის შიგთავსი. ოფისიდან გასვლის შემდეგ პროდუქციის დაზიანების შესახებ პრეტენზიები აღარ

განიხილება და გადამზიდი კომპანია არ აიღებს პასუხისმგებლობას ამანათში არსებული პროდუქციის შესაძლო დაზიანებაზე ან დანაკლისზე.

4 რეისების განრიგი, გადახდის და ამანათის მიღების პერიოდი

4.1 თურქეთის ოფისი მუშაობს ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. სატვირთო ავტომობილი გამოდის ყოველ ოთხშაბათს და იგზავნება გამოსვლის მომენტამდე საწყობში ასახული ყველა ამანათი

4.2 ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 5-7 დღეს

  4.3 ტრანსპორტირების ღირებულების გადახდა შესაძლებელია საიტზე www.giogroup.ge პირად კაბინეტში ამანათის ასახვიდან ჩაბარებამდე ნებისმიერ დროს

4.4 აღნიშნული განრიგი არის ფიქსირებული მაგრამ კომპანია პასუხისმგებლობას არ იღებს ფორსმაჟორული სიტუაციების შემთხვევაში რეისების დაგვიანებაზე (მაგ.: რთული მეტეოროლოგიური პირობები, სხვადასხვა მიზეზები, მათ შორის დღესასწაულები გამო შეცვლილი განრიგი)

5 ფილიალში ამანათის მიღება

  5.1 ფილიალის მონიშვნა, საიდანაც მომხმარებელს სურს ამანათის მიღება აუცილებელია ნივთის საწყობში ასახვამდე

5.2 დროულად დაუდეკლარირებელი ამანათების გადამისამართება ფილიალში ვერ მოხდება და ისინი შესაძლოა განთავსდეს ტერმინალში ღირებულების დადგენამდე

  3 ავტომატური გადამისამართება არ გავრცელდება თურქეთიდან უკვე გამოგზავნილ რეისებზე

5.4 მომხმარებლის მიერ ამანათის მიღებაზე უარისა და გამგზავნთან ამანათის დაბრუნებაზე მოთხოვნის წარმოდგენის შემთხვევაში (თუკი ამანათი იმყოფება თურქეთში), დასაშვებია ამანათის უკან გაგზავნის მომსახურეობის უზრუნველყოფა შესაბამისი ლოკაციაზე, თუკი მომხმარებელი თავად უზრუნველყოფს მისთვის სასურველი საკურიერო მომსახურების საშუალებით ამანათის თურქეთის საწყობიდან გაგზავნას. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი თავად უნდა დაუკავშირდეს ამანათის გამგზავნ საკურიერო კომპანიას და უზრუნველყოს გადაზიდვის ორგანიზება

5.5 გადამზიდი კომპანია თავად არ ეწევა ამანათების უკან გაგზავნის მომსახურებას, არ იღებს უკან დაბრუნების საბუთს და არ უწევს მომხმარებელს გადაზიდვის ორგანიზებას. აღნიშნულ მომსახურებას კომპანია არ ეწევა არც თურქეთში და არც საქართველოს საწყობებიდან. ამის ნაცვლად, გადამზიდი კომპანია გაატანს მითითებულ ამანათს მესამე პირს, მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად

 

  5.6 თუკი 60 კალენდარულ დღეში მომხმარებელი არ გადაიხდის საქართველოს საწყობში შენახვის ღირებულებას და არ გაიტანს ამანათს, ასეთ ამანათზე ავტომატურად გავრცელდება კანონისმიერი გირავნობის უფლება და კომპანია უფლებამოსილია გაასხვისოს ამანათში არსებული პროდუქცია ან დარჩეს მის საკუთრებაში

5.7 ამანათის გადაცემა მესამე პირზე მოხდება იმ შემთხვევაში თუ გამტანი პირი წარმოადგენს თავის და ამანათის მფლობელის პირადობის ან უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტს

6 საკურიერო მომსახურება

6.1 მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს საკურიერო მომსახურებით მთელი საქართველოს მასშტაბით. იმისთვის რომ ისარგებლოთ საკურიერო სერვისით აუცილებელია ამანათების მართვის პანელში ღილაკიდან „გატანა“ მონიშნოთ მსურს კურიერი. საკურიერო

მომსახურების ღირებულება შეადგენს 5 ლარს, ანგარისწორება ხდება კურიერთან.

6.2  საკურიერო სერვისი ხორციელდება ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით. ამანათის მიტანის მიახლოებითი ვადა თბილისის მასშტაბით შეადგენს 5 სამუშაო დღეს. ამანათის

მიტანის მიახლოებითი ვადა რეგიონებში შეადგენს 5-10 სამუშაო დღეს.

6.3 საკურიერო მომსახურებით სარგებლობისთვის აუცილებელია წინასწარ ყველა გადასახდელი ამანათის ტრანსპორტირების საფასურის გადახდა

6.4 კურიერს ამანათი მიაქვს მომხმარებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ მისამართზე

და მხოლოდ ერთხელ.

6.5 ვებ–გვერდიდან მისამართის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ამანათის ჩამოსვლამდე, სხვა შემთხვევაში ამანათის გატანა შეცვლილ მისამართზე არ მოხდება.

6.6 შეზღუდულია მისამართის შეცვლა და გადამისამართება ოფისში სატელეფონო ზარით ან ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე, მისამართის ცვლილება ან ნებისმიერი ინფორმაცია

კურიერისთვის უნდა დაფიქსირდეს საიტზე მომხმარებლის პირად კაბინეტში.

6.7 კურიერი ვერ აიტანს ამანათს სართულებზე.

6.8 მისამართზე მისვლამდე კურიერი დარეკავს მომხმარებლის გვერდზე დაფიქსირებულ მობილურის ნომერზე, რათა გადასცეს მომხმარებელს ამანათი. თუ დაკავშირება რამდენიმე წუთის განმავლობაში ვერ მოხდა მომხმარებლის ან სატელეკომუნიკაციო კომპანიის

მიზეზით, კურიერი წაიღებს ამანათს ფილიალში, საიდანაც მომხმარებელი ვალდებულია თვითონ გაიტანოს ამანათი.

6.9 ამანათის მისაღებად საჭიროა მომხმარებელმა თან იქონიოს მიმღების (პირი, რომლის სახელი, გვარი ან/და სახელწოდება აწერია უშუალოდ ამანათს) პირადობის

დამადასტურებელი მოწმობა, პასპორტი ან უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. იმ შემთხვევაში თუ ამანათს იბარებს სხვა, მესამე პირი, რომელიც არ არის ამანათის მიმღები, მაშინ საჭირო იქნება ასევე იმ პიროვნების, ვინც უშუალოდ ჩაიბარებს

 

7 განბაჟება

7.1 დეკლარირება ვებ–გვერდზე giogroup.ge სავალდებულოა. ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს.

7.2 ტვირთის განბაჟების პროცედურებზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი, თუმცა კომპანია კეთილი ნებით სრულიად უსასყიდლოდ გაუწევს მომხმარებელს დახმარებას გამარტივებული საბაჟო პროცედურებით სარგებლობისას.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო სამსახური ან ფინანსთა სამინისტრო დააკისრებს საჯარიმო სანქციას გადამზიდ კომპანიას, მომხმარებლის მიერ მომსახურების პირობების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის გამო (მაგ.: პროდუქციის არასრული ან

არაზუსტი დეკლარირება), გადამზიდი კომპანია უფლებას იტოვებს აღნიშნული ჯარიმის გადახდა დააკისროს მომხმარებელს.

7.4 ისეთი ამანათები, რომელთა იდენტიფიცირებას თურქეთში ან საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შემოსვლისას ვერ მოახდენს კომპანია, ასეთ ამანათს მიენიჭება გაურკვეველი

სტატუსი, არაიდენტიფიცირებად ამანათებზე პრეტენზიები არ მიიღება და პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება კომპანიას. ამასთანავე, ტრანსპორტირების თანხის

გადახდაზე კომპანიის მოთხოვნის უფლება ანულირებულად ჩაითვლება. მაგალითისათვის: თუკი საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შემოვიდა ამანათი, რომელსაც არ გააჩნია ექაუნთის

ან თრექინგ ნომერი (თუნდაც იკითხებოდეს შემკვეთის სხვა მონაცემები) ამანათი ჩაითვლება არაიდენტიფიცირებულად

7.5 დეკლარირების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, ამანათი გადაეცემა სახელმწიფოს, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8 აკრძალული ნივთები

8.1 იხილეთ პროდუქციის ჩამონათვალი, . მომხმარებლის მხრიდან აკრძალული პროდუქციის გამოგზავნის შემთხვევაში ექსპედიტორი კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქციის საქართველოში გამოგზავნაზე ან უცხოეთში საბაჟოს მხრიდან პროდუქციის კონფისკაციაზე.

8.2 იმ შემთვევაში თუ მომხმარებელი მაინც გაგზავნის აკრძალულ პროდუქციას გადამზიდი კომპანიის მიერ მომხმარებლისთვის გადაცემულ თურქეთის მისამართზე,

კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას ამანათის გამომგზავნ მაღაზიასთან ან კერძო პირთან ამანათის დაბრუნებაზე. აღნიშნული დარღვევა ჩაითვლება მომსახურების პირობების

დარღვევად, რაც გამოიწვევს მომსახურების უპირობო შეწყვეტას და მომხმარებლისთვის საჯარიმო სანქციების დაკისრებას, რაც განისაზღვრება გადამზიდი კომპანიისთვის მიყენებული მატერიალური ზარალის ოდენობით.

 

9 სხვა შეთანხმებები და პირობები

9.1 ყველა ინფორმაცია და პირობა რომელიც www.giogroup.ge ვებ–გვერდზეა განთავსებული, მათ შორის ტექსტური მასალა ხშირად დასმულ კითხვების

განყოფილებიდან და მომსახურების პირობების გვერდიდან ნამდვილია და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. მომსახურების პირობები ითვლება კომპანიასა და მომხმარებელს შორის დადებულ შეთანხმებად. აღნიშნული პირობების მომხმარებლისთვის წარდგენის მომენტიდან, კომპანიის ვებ–გვერზე მომხმარებლის

რეგისტრაციის დღიდან

9.2 კომპანია უფლებას იტოვებს უარი თქვას მომსახურებაზე და ამანათის მიწოდებაზე იმ პირებისთვის და კომპანიებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ სხვა გადამზიდ კომპანიას, არიან მათი დამფუძნებლები, დირექტორები თუ სხვა მენეჯმენტის რგოლში მომუშავე

პირები.

9.3 მომხმარებლის ან ნებისმიერი მოქალაქის მხრიდან, შეურაწმყოფელი გამონათქვამების გამოყენება, კომპანიის ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება, დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება, სხვა გადამზიდი კომპანიის პირდაპირი ან ირიბი რეკლამირება, როგორც ელ– ფოსტით, ასევე ტელეფონზე, ჩათით ან თანამშრომლების მიმართ პირადად, ასევე კომპანიის ფეისბუკის გვერდზე და სხვა ნებისმიერ გვერდზე გამოიწვევს მომხმარებლის ან გამოვლენილი მოქალაქის სერვისის დაუყოვნებლივ და უპირობო შეწყვეტას, ხოლო კომპანიის ფეისბუკის ან სხვა გვერდებიდან მის მიერ გავრცელებული ტექსტის ან კომენტარის გაუქმებას და ბლოკირებას.

9.4 გადამზიდი კომპანია არ იღებს პასუხისმგებლობას თურქეთიდან საქართველოში ამანათის ტრანსპორტირებაზე თუ პროდუქციის გამოწერისას მომხმარებელი დაუშვებს

შეცდომას და თურქულ მისამართს მიუთითებს არასრულად ან არასწორად. მომხმარებლის მხრიდან მისამართის ცვლილება დაუშვებელია და ის უნდა ჩაიწეროს ზუსტად ისე, როგორც მოცემულია მომხმარებლის გვერდზე, ასევე რეგისტრაციისას მიღებულ ელექტრონულ

წერილში.

9.5 ექსპედიტორი კომპანია ვალდებულებას იღებს კლიენტთთან მხოლოდ იმ სერვისებზე, რაც აღწერილია მომსახურების პირობების გვერდზე.

9.6 გადამზიდი კომპანია უფლებას იტოვებს მოახდინოს მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩაწერა და დამახსოვრება ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო თუ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ყველა სახეობის საშუალებით, მათ შორის ელ–ფოსტით გამოგზავნილი

წერილების, ჩათით ან ტელეფონით საუბრები, ფეისბუკის თუ ბლოგის კომენტარები, რაც შესაძლოა კომპანიამ გამოიყენოს მისი უფლებების დაცვის მიზნით მომხმარებელთან სასამართლო ან სხვა დავის წარმოქმნის შემთხვევაში.

9.7 მომხმარებელი ეთანხმება, რომ მის მიერ ამანათის მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტები (პირადობა, პასპორტი, ბანკის ქვითარი, გადახდის დამადასტურებელი

დოკუმენტი, პროდუქციის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა ნებისმიერი

 

დოკუმენტი, რომელიც გადაზიდულ ამანათთან არის დაკავშირებული) არის უტყუარი და ამ დოკუმენტების ნამდვილობაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მომხმარებელს.

9.8 რეგისტრირებული მომხმარებელი რომელზეც არცერთი ამანათი არ ფიქსირდება ჩაითვლება არა-აქტიურად და რეგისტრაციიდან 3 თვის შემდეგ შესაძლოა მოხდეს გაუქმდება გადამზიდის მხრიდან

9.9 მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია დაცულია. გადამზიდი კომპანია არ გადასცემს მესამე მხარეს მომხმარებლის შესახებ რაიმე სახის ინფორმაციას სასამართლო დადგენილების

გარეშე.

9.10 გადამზიდი კომპანია უფლებას იტოვებს კლიენტის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების მიწოდების პირობები ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურების მიწოდება.

9.11 მომხმარებლის სახელი და გვარის შეცვლა რეგისტრაციის შემდეგ აღარ ხდება, კომპანიის მხრიდან შესაბამისი ინსტრუქციების გარეშე. ინსტრუქციები გულისხმობს პირადობის

დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენას ოფისში, ელ-ფოსტაზე დადასტურებას და სხვა.

9.12 გიო ჯგუფი  არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ ამანათებზე, რომელთა უცხოეთის ოფისში მიტანას ახორციელებს კომპანია, რომელსაც არ აქვს ამანათის ჩაბარების სავალდებულო ხელმოწერით დადასტურებოს სერვისი და შესაბამისად სადაო სიტუაციის წარმოქმნისას, ასეთი კომპანიები ვერ დაადასტურებენ აგენტის საწყობში ტვირთის მიტანას.

  9.13 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან ერთად, მომხმარებლისა და გადამზიდი უფლება-მოვალეობები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

   

  გიო ჯგუფი არის პირველი ოფიციალური საფოსტო გადამზიდავი თურქეთიდან, რომელმაც ჩამოიტანა ონლაინ ამანათები

  მადლობა ნდობისთვის და თანამშრომლობისთვის!